ภาพข่าวกิจกรรม

 เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

18 ม.ค. 2566 อ่าน 64

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น.


     เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ นำโดยนายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ พร้อมด้วยนายมงคล โชคพิทักษ์สมบัติ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากคณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เทศบาลเมืองอ่างศิลา ใน 4 มิติ ดังนี้

- มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

- มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 

- มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

- มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น