อื่นๆ (*หากไม่ทราบ)

ผับเปิดเสียงดัง เปิดเกินเวลา เป็นแหล่งมั่วสุมวัยรุ่น และยาเสพติด

22 ก.ย. 2566 อ่าน 102
ผับชื่อดัง FlintStone 168 ตั้งอยู่ที่อมตะ ดอนหัวฬ่อ ผับมีการเปิดเกินเวลา เสียงดัง และเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น อายุไม่ถึง 18 ก็เข้าผับกันมั่ว และยาเสพติด
ตอบกลับ 3 ข้อความ
 • วรรณภา บุญรอด

  วรรณภา บุญรอด

  1 พ.ย. 2566 เวลา 18:11

  เรียน คุณ Anusara Ngamsriviroj               ตามที่ท่านได้ร้องเรียนต่อเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ กรณีผับเปิดเสียงดัง เปิดเกินเวลา เป็นแหล่งมั่วสุมวัยรุ่นและยาเสพติด (FlintStone 168) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น            เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ขอเรียนว่า เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้รับแจ้งจากงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อ ว่าได้ดำเนินการตรวจสอบร้าน FlintStone 168 ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ร้านดังกล่าวได้มีมาตรการตรวจบัตรประชาชนผู้มาใช้บริการก่อนที่จะให้เข้าไปใช้บริการภายในร้านเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้ามาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสุ่มตรวจบัตรประชาชน และปัสสาวะของผู้มาใช้บริการเพื่อหาสารเสพติด จากการตรวจสอบ ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย และไม่พบเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มาใช้บริการแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้กำชับเรื่องกำหนดเวลาในการปิดสถานประกอบการ ไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ติดต่อสอบถามไปยังท่านถึงผลกระทบที่ได้รับจากการประกอบกิจการของ FlintStone 168 ว่ายังคงได้รับผลกระทบหรือไม่ ซึ่งท่าน แจ้งว่าไม่ได้รับผลกระทบจากเสียงดังรบกวนแล้ว และมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ             ในการนี้ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จึงขอแจ้งผลการดำเนินการมายังท่าน และขอแจ้งยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้ หากท่านได้รับความเดือดร้อนกรณีดังกล่าวอีก ท่านสามารถแจ้งมายังเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อได้ตามช่องทางการร้องเรียน                จึงเรียนมาเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                        ขอแสดงความนับถือ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                 เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

 • วรรณภา บุญรอด

  วรรณภา บุญรอด

  10 ต.ค. 2566 เวลา 18:55

  เรียน คุณ Anusara Ngamsriviroj             เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ขอเรียนว่า ได้นำส่งเรื่องร้องเรียนกรณีกรณีผับเปิดเสียงดัง เปิดเกินเวลา เป็นแหล่งมั่วสุมวัยรุ่นและยาเสพติดดังกล่าวของท่านไปยังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และมีหนังสือนำส่งเรื่องดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อ เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป             โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการดังนี้             1. วันที่ 28 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ติดต่อสอบถามไปยังท่าน ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 063 - 5656146 เพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่ได้รับจากการแสดงดนตรีส่งเสียงดังรบกวนของสถานประกอบการชื่อ FlintStone 168 ซึ่งท่านแจ้งว่า มีเสียงดังรบกวนบ้างในกรณีที่มีการจัดแสดงคอนเสิร์ต แต่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ และเจ้าหน้าที่ได้แจ้งถึงข้อร้องเรียนในกรณีผับมีการเปิดเกินเวลา เป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นอายุไม่ถึง 18 ก็เข้าผับกันมั่ว และยาเสพติด ซึ่งไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ และจะดำเนินการประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอีกต่อไป             2. วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อ ในการเข้าตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนผับมีการเปิดเกินเวลา เป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นอายุไม่ถึง 18 ก็เข้าผับกันมั่ว และยาเสพติด ของสถานประกอบการชื่อ FlintStone 168 เพื่อให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง             3. วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้สอบถามประชาชนที่พักอาศัยข้างเคียง จากการสอบถามตามแบบสอบสวนเหตุรำคาญ พบว่า ประชาชนแจ้งว่าได้รับผลกระทบจากลูกค้าที่ออกจากสถานบริการทะเลาะกันส่งเสียงรบกวนบ้าง และเสียงจากการเร่งเครื่องยนต์ ซึ่งมีเสียงกระแทกของเครื่องดนตรีบ้างในบางช่วงเวลา ส่วนเสียงเพลงจากการประกอบกิจการไม่ได้ส่งเสียงดังรบกวน             4. วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบพื้นที่ พบอาคารเลขที่ 125 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ชื่อสถานประกอบการ FlintStone 168 ขณะตรวจสอบพบหุ้นส่วนร้าน เจ้าหน้าที่ได้แจ้งถึงปัญหาข้อร้องเรียนให้แก่ผู้ประกอบการทราบ พร้อมออกแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ปรับลดระดับเสียงที่ทำให้เกิดเสียงกระแทก เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง ซึ่งหุ้นส่วนร้าน  แจ้งว่ามีการติดแผ่นซับเสียงภายในร้านโดยใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการป้องกันเสียง             จากการตรวจสอบใบอนุญาต พบว่า ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ประเภท การจัดให้มีแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆในทำนองเดียวกัน ลำดับที่ 9(7) ใบอนุญาตใช้ได้จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2567        ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องของเสียงดังรบกวนให้แก่ท่านทราบ ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 063 - 5656146             ดังนั้น เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จึงแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบ และหากผลการดำเนินการเป็นประการใด เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2566

 • วรรณภา บุญรอด

  วรรณภา บุญรอด

  22 ก.ย. 2566 เวลา 18:28

  เรียน คุณ Anusara Ngamsrivirojเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อรับเรื่องค่ะ และจะประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ หากผลการดำเนินการเป็นประการใด เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไปค่ะรับเรื่องวันที่ 22 กันยายน 2566