นโยบายการบริหารองค์กร

คำแถลงนโยบายการบริหารองค์กร

นายไมตรี  ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
วันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

      ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ซึ่งกระผม นายไมตรี ประเสริฐ ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลดอนหัวฬ่อ ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ นั้น
      ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

      ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ในการบริหารงานเทศบาลโดยยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้บทบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง​ (ฉบับที่14)​ พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดเป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและ  การพัฒนาที่สอดคล้องกับลักษณะเขตพื้นที่ มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับการขยายตัวของเมืองอุตสาหกรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ " ดอนหัวฬ่อน่าอยู่ คู่เมืองอุตสาหกรรม ผู้นำโปร่งใสใส่ใจประชาชน สร้างคนสู่ความเป็นเลิศ " โดยมีนโยบายดังนี้

 

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

 1. พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม
 2. พัฒนาและปรับปรุงระบบระบายน้ำ โดยการขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ำ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง พร้อมวางระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงอย่างยั่งยืน
 3. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่สำหรับประชาชนอย่างทั่วถึง
 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่สาธารณะทุกแห่งและถนนทุกสายให้มีความสะอาด ร่มรื่น และทัศนียภาพที่สวยงาม
 5. ก่อสร้างและปรับปรุงสะพานลอยคนข้าม ช่องข้ามทางหรือทางม้าลายในบริเวณที่มีความเสี่ยงสำหรับคนข้ามถนน เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ

นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐานและมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยครูชาวต่างชาติอย่างพอเพียงและทั่วถึงในทุกระดับชั้น
 3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. ยกระดับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน มีอาคารสถานที่และสื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมตามวัย
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 6. เพิ่มพื้นที่สำหรับการจัดการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลให้เพียงพอและเหมาะสมตามศักยภาพ
 7. ทำนุบำรุงศาสนา และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 1. สนับสนุนการป้องกันและควบคุมปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อร้ายแรง เช่น ไวรัสโคโรนา หรือโควิด -19 โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น โดยมีการกำหนดมาตรการที่ชัดเจน
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
 3. จัดตั้งทีมพยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้เข้าถึงผู้ป่วยติดเตียงทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคร้ายแรง โดยให้บริการแบบเชิงรุก
 4. ยกระดับคุณภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการปฏิบัติงานเพื่อชุมชน
 5. เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง และจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดโดยเคร่งครัด
 6. กำหนดมาตรการควบคุม การปล่อยน้ำเสียและมลพิษต่าง ๆ จากครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และการทำลายสิ่งแวดล้อม
 7. ปลูกจิตสำนึกและร่วมใจจิตอาสาทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะ ศาสนสถาน สถานที่สำคัญและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

นโยบายด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและความปลอดภัย

 1. ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ การดูแลสุขภาพอนามัยอย่างใกล้ชิดและเหมาะสม
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสนใจ นำไปสู่การตลาดที่ครบวงจร เพื่อสร้างรายได้ในครอบครัวที่ยั่งยืน
 3. ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ สนามกีฬาที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ให้แก่ประชาชน อย่างเพียงพอ
 4. ติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต WIFI แบบไร้สาย เพื่อให้ประชาชนทุกคน ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารแบบไร้พรมแดนในทุกชุมชน
 5. ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการวางระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบบการจราจร และติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
 6. ป้องกันปัญหายาเสพติด ลดปัญหาอาชญากรรม และการพนัน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
 7. จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมตำบล เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเข้าถึงได้ง่าย และมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

นโยบายด้านการบริการประชาชนและระบบราชการ

 1. ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ทำงานแบบ Service Mind (บริการด้วยใจและรอยยิ้ม) พร้อมให้บริการประชาชนทุกคนด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
 2. ปรับปรุงอาคารสำนักงาน จัดสร้างที่จอดรถสำหรับผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้มาติดต่อราชการให้เพียงพอและสะดวกในการมารับบริการ
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบงานราชการ งานบริการสาธารณะ โดยการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนเต็มตามศักยภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์
 4. สร้างศรัทธา และการยอมรับจากชุมชน โดยการเข้าถึงประชาชนเพื่อรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาสู่แนวทางการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
 5. รณรงค์และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากทางราชการด้วยความเป็นธรรมจากคำแถลงนโยบายในการบริหารงานเทศบาลที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ นั้น เป็นการบริหารงานภายใต้อำนาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ประกอบกับสภาพปัญหาที่ได้พบเห็นและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะได้นำไปกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ และนำไปสู่การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดหลักความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ความเสมอภาค และเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น


          ทั้งนี้ การที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายประจำ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนชาวตำบลดอนหัวฬ่อ จึงจะบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
          กระผมขอให้คำมั่นต่อสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ และพี่น้องประชาชนที่ได้ให้ความไว้วางใจ ให้เข้ามาบริหารงานเทศบาล กระผมจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนชาวตำบลดอนหัวฬ่อตลอดไป