เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

นโยบาย

คำแถลงนโยบายการบริหารองค์กร

นางสาวนวรัตน์ ไตรรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

1. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมและการเมือง

การพัฒนาด้านการศึกษา
 1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้นเพื่อให้เด็กทุกคนในเขตเทศบาลได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
 2. ส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย มุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง ก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานต่อไป
 3. ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้าเท่าเทียมโรงเรียนชั้นนำ
 4. จัดให้มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
 5. จัดซื้อที่ดินขยายพื้นที่ เพื่อรองรับกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งประชากรแฝง เพื่อให้ได้รับการศึกษาครอบคลุม
 6. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ
 7. สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่าขั้นอุดมศึกษา
 8. จัดให้มีแหล่งค้นคว้าและเรียนรู้ที่เพียบพร้อมทันสมัยอย่างทั่วถึง เช่น ห้องสมุดประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เข้าถึงธรรมะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตใจของคนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
 10. จัดให้มีสนามกีฬาโรงเรียนที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาสำหรับนักเรียน
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา
 1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ครอบคลุมทั้งมิติส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ เน้นการให้บริการเชิงรุกมากกว่าตั้งรับ
 2. จัดซื้อที่ดินเพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลและพัฒนาเป็นโรงพยาบาลระดับตำบลในอนาคต เพื่อรองรับการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
 3. เร่งรัดและขยายงานสาธารณสุขมูลฐานลงสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยให้ ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมือง (อสม.) ให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ลงสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ส่งเสริมและพัฒนางานด้านสุขาภิบาลอาหาร คุณภาพอาหาร ตลาดสด ให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นไว้วางใจที่ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัยและปลอดภัยจากสารพิษ
 5. จัดให้มีศูนย์สุขภาพและลานกีฬาตามชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งรองรับการออกกำลังกายของประชาชนในท้องถิ่น
 6. จัดบริการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน ทางเท้าและที่สาธารณะ อีกทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ
 7. สนับสนุนและพัฒนาการกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ทั้งด้านการเล่น การฝึกซ้อมและการแข่งขันในทุกประเภทกีฬาที่เป็นที่สนใจของเด็ก เยาวชนและประชาชน
การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน
 1. สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของตนเอง
 2. พัฒนาและเสริมสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองดูแลสิทธิในการปกครองและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
 3. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายในชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเทศบาลตามโครงการต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น เช่น การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นต้น
 4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ และการนันทนาการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือชุมชน อันเป็นพื้นฐานของความรักความสามัคคีในชุมชน
การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 1. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในชุมชน เพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยของประชาชน
 2. จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
 3. อบรมและฝึกปฏิบัติอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนให้มีความรู้ความสามารถในการป้องกันบรรเทาและขจัดภัยสาธารณะที่อาจเกิดขึ้น
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในรูปของสายตรวจอาสา ในนาม “กลุ่มรักษาความปลอดภัย”
การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 1. สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่บุคคลที่เป็นสตรี ผู้ชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 2. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนมีรากฐานชีวิตที่ดี
 3. สนับสนุนชุมชนให้เป็นเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดและบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ร่วมกันป้องกันปราบปรามและบำบัดผู้ติดยาเสพติดอย่างจริงจัง
 4. สนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาลโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและขยายโอกาสให้แก่ประชาชน
 5. จัดตั้งศูนย์บริการผู้ประสบภัยและจัดหารถบริการกรณี เกิด แก่ เจ็บ ตาย 24 ชั่วโมง
 6. ส่งเสริมประชาชนให้มีโอกาสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมประสบการณ์และรับรู้ข่าวสารจากสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ อย่างถูกต้องและทั่วถึง
 7. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Donhuaroh WiFi City) ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการติดต่อสื่อสารให้กับประชาชนและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วรอบด้าน

2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

การพัฒนาด้านพื้นที่สาธารณะและภูมิทัศน์
 1. พัฒนาและปรับปรุงสภาพที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะให้มีธรรมชาติสวยงามร่มรื่น เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวดอนหัวฬ่อและประชาชนทั่วไป
 2. จัดทำลานเอนกประสงค์ เพื่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลและชุมชน
การพัฒนาด้านระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
 1. พัฒนาและปรับปรุงท่อระบายน้ำให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่ไปกับการปรับปรุง คู คลองทุกแห่งให้ลึก กว้างขวางขึ้นและสามารถระบายน้ำได้ เพื่อสร้างสภาวะน้ำให้สมดุลลดภาวการณ์เน่าเสียของน้ำ
การพัฒนาด้านการไฟฟ้า
 1. พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามที่สาธารณะต่างๆ รวมทั้งสัญญาณไฟจราจรให้มี ประสิทธิภาพ สว่างไสว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน
การพัฒนาด้านคมนาคม
 1. พัฒนาและปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้าและสะพานลอยให้เหมาะสม สอดคล้องกับการขยายตัวของเมือง และปรับปรุงให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ สูงสุด เกิดความคล่องตัวและความสะดวกสบาย ปลอดภัยต่อการเดินทางสัญจรของประชาชน

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

 1. สนับสนุนกิจการค้า การลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานโดยอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการแก่นักลงทุนที่ประสงค์จะประกอบกิจการในพื้นที่
 2. สนับสนุนเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน โดยมุ่งเน้นการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ส่งเสริมให้มีการบริหารเงินออมของครอบครัว เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. สนับสนุนให้มีการพัฒนาศาสนสถานให้สะอาด ร่มเย็น อันเป็นประโยชน์ด้านจิตใจของประชาชน
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

4. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 1. ปรับปรุงและกวดขันในเรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือในการลดภาวะโลกร้อน หันมาใช้พลังงานทดแทน
 3. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและลดปัญหามลพิษ

5. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

 1. จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานเทศบาล ศาลาประชาคม อาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย และส่วนราชการต่างๆ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดทิศทางการบริหารงานเทศบาล
 3. เน้นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการเทศบาล โดยยึดหลักความคุ้มค่าความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้
 4. บริหารจัดการและพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ พร้อมจัดให้มีระบบประเมินประสิทธิภาพ บุคลากรอย่างเป็นธรรม
 5. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรอย่างทั่วถึง
 6. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประทับใจ

ความมุ่งมั่น และเจตนารมณ์

สิ่งที่ทางเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อได้ตระหนัก คือ เรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชน ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ให้คงอยู่ตราบชั่วลูกหลาน...