เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา สำคัญอย่างไร?

"สมาชิกสภา" สำคัญอย่างไร ?

สมาชิกสภาที่มีอยู่ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร ได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังเช่น การตั้งกระทู้ถามนายกหรือรองนายกในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ การเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้ นายกแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารโดยไม่มีการลงมติได้ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของนายก ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

นอกจากนี้สมาชิกสภายังมีบทบาทหน้าที่ในกระบวนการนิติบัญญัติ ได้แก่ การลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน และการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

นายสมชาย ประเสริฐ
นายสมชาย ประเสริฐ
ประธานสภาเทศบาล
นายมานพ พันธุ์วร
นายมานพ พันธุ์วร
รองประธานสภาเทศบาล
นายสุบิน ทรัพย์สมบูรณ์
นายสุบิน ทรัพย์สมบูรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวสุพิชฌาย์ ปานผดุง
นางสาวสุพิชฌาย์ ปานผดุง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายธนภูมิ ประเสริฐ
นายธนภูมิ ประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายภักดี หอมเสียง
นายภักดี หอมเสียง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมชาย บุญศรี
นายสมชาย บุญศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายลำเนา หอมเสียง
นายลำเนา หอมเสียง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายโชติ กาญจนะพันธ์
นายโชติ กาญจนะพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวศศิประภา เชื้อวงษ์
นางสาวศศิประภา เชื้อวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางปรียนิธิ จิตมาต
นางปรียนิธิ จิตมาต
สมาชิกสภาเทศบาล