ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา ข้อสงสัย

ทำไมถึงเรียกว่า "ดอนหัวฬ่อ"

มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า พื้นที่นี้มีลักษณะเป็นป่า มีสัตว์ป่าอยู่อาศัยจำนวนมาก มีหนองน้ำกว้างใหญ่หนึ่งแห่ง ซึ่งมีสัตว์อยู่ชุกชุม ประชาชนในพื้นที่ล่าสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหาร ด้วยวิธีการทำหุ่นรูปสัตว์หลายชนิด เพื่อสวมศีรษะในการใช้หลอกล่อสัตว์ให้หลงกลมาติดกับ แล้วเรียกเพี้ยนไปจากเดิมเป็น "ดอนหัวล่อ" จนกลายมาเป็น "ดอนหัวฬ่อ" ชื่อของตำบลตราบถึงทุกวันนี้

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์
ความหมายของดวงตราประจำเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ มีดังนี้
  • หัวกวาง : ในอดีตชาวบ้านได้ทำเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ชาวบ้านได้จัดทำสวมศีรษะ มีลักษณะคล้ายกวาง เพื่อใช้ล่อดักสัตว์ในสมัยโบราณ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อตำบลคือ "ดอนหัวฬ่อ"
  • พื้นที่สีเขียว และต้นข้าว : แสดงถึงอาชีพหลักของประชาชนในตำบลในสมัยโบราณ คือการทำ
  • รวงข้าว 7 เมล็ด 2 ข้าง : แสดงถึงหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้ง 7 หมู่บ้าน

ประวัติ และข้อมูลท้องถิ่น

ประวัติตำบลดอนหัวฬ่อ

สมัยก่อนตำบลดอนหัวฬ่อ มีสภาพเป็นป่าและมีหนองน้ำกว้างใหญ่อยู่แห่งหนึ่งจะมีสัตว์ป่านานาชนิดมาดื่มกินน้ำเป็นประจำ พวกล่าสัตว์ในสมัยนั้นจะมาล่าสัตว์โดยทำหุ่นเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ สวมศีรษะเพื่อใช้ล่อสัตว์ให้มาติดกับแล้วนำไปเป็นอาหาร ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า "ดอนหัวล่อ" ต่อมาชาวบ้านได้อพยพย้ายมาทำไร่ทำนา แล้วเรียกเพี้ยนไปจากเดิมเป็น "ดอนหัวฬ่อ" จนกลายมาเป็นชื่อของตำบลตราบถึงทุกวันนี้

พระพุทธไสยาสน์ วัดสังกะสี

พระพุทธไสยาสน์ วัดสังกะสี

พระพุทธไสยาสน์ วัดสังกะสี
วัดสังกะสี เป็นวัดที่มีพระพุทธไสยาสน์ ศรีสรรเพชญ์ หลวงพ่อสมปราถนา เป็นพระนอนใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก และปู่ท้าวเวสสุวรรณ, สมเด็จโต, หลวงพ่อปาน ให้ประชาชนมากราบสักการะอีกทั้งยังมีวิหารกลางน้ำ อายุราว 40 ปี ซึ่งในอดีตเคยใช้ประกอบกิจสงฆ์แทนพระอุโบสถมาก่อน
หลวงพ่อลอย วัดดอนดำรงธรรม

หลวงพ่อลอย วัดดอนดำรงธรรม

หลวงพ่อลอย วัดดอนดำรงธรรม
เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ประจำตำบลดอนหัวฬ่อ และตำบลใกล้เคียงมายาวนานกว่า 200 ปี หลวงพ่อลอยสร้างเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ทราบแต่เพียงว่าเป็นพระพุทธรูปสำริดโบราณที่อยู่คู่กับวัดนี้มานาน ประชาชนต่างให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธาผู้ที่มากราบไหว้บูชาบนบานสานกล่าวมักประสบความสำเร็จดังปรารถนาทุกประการ ทั้งวัตถุมงคลรูปหลวงพ่อลอยได้สร้างประสบการณ์ด้านแคล้วคลาดปกป้องผู้คนที่สวมใส่ให้รอดพ้นจากภัยต่างๆมากมาย ปัจจุบันเมื่อความเจริญมาถึงเนื่องจากวัดดอนดำรงธรรมอยู่ติดกับ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ทำให้วัดแห่งนี้มีผู้คนมาสักการะหลวงพ่อลอย มากขึ้นเป็นจำนวนมาก หลวงพ่อลอย จึงกลายเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่คนในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เคารพนับถือมากที่สุด
สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัวฬ่อในวันที่ 24 สิงหาคม 2550 และได้รับการเปลี่ยนแปลงขนาดเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ปัจจุบันสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ที่ 6 ถนนวิบูลประชารักษ์ ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

เส้นทางการคมนาคมที่สำคัญ
ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อมีถนน 53 สาย แยกเป็น
1. ถนนลาดยาง 12 แห่ง
2. ถนนคอนกรีต 35 แห่ง
3. ถนนหินคลุก 5 แห่ง
4. ถนนดิน หรือลูกรัง 1 แห่ง

สถานศึกษา
1. โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 หมู่ที่ 7
2. โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม หมู่ที่ 4
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (ถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน) จำนวน 2 แห่ง หมู่ที่ 4 และ 7
4. ศูนย์การเรียนประจำตำบลดอนหัวฬ่อ (กศน.ตำบลดอนหัวฬ่อ) อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4
5. ศูนย์การเรียนรู้ตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 5

การสาธารณสุข
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง หมู่ที่ 6
2. คลินิกรักษาโรคทั่วไป 7 แห่ง
3. คลินิกทันตกรรม 5 แห่ง
4. ครัวเรือนมี และใช้ส้วมราดน้ำ 9,963 ครัวเรือน

สาธารณูปโภค
ไฟฟ้า - ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง โดยมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100
ประปา - ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในบางหมู่บ้านยังใช้ระบบประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่

กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
1. ลานกีฬาเอนกประสงค์ 2 แห่ง หมู่ที่ 4 และ 7
2. สวนสาธารณะ 2 แห่ง หมู่ที่ 4 และ 7

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัดในเขตเทศบาลจำนวนทั้งสิ้น 4 วัด มีศาลเจ้า 1 แห่ง หมู่ที่ 4
1. วัดดอน ดำรงธรรม หมู่ที่ 4
2. วัดสังกะสี หมู่ที่ 1
3. วัดมาบสามเกลียว หมู่ที่ 7
4. วัดชากสมอ หมู่ที่ 2

การท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
1. พระศรีสรรเพชญ์ วัดสังกะสี หมู่ที่ 1 - พระปรางค์ไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก
2. หลวงพ่อลอย วัดดอนดำรงธรรม หมู่ที่ 4 - เป็นพระคู่บ้านประจำตำบลดอนหัวฬ่อ
3. พิพิธภัณฑ์เรือนไทย บ้านมาบสามเกลียว หมู่ที่ 7 - แหล่งเรียนรู้ และรวบรวมเครื่องมือทำมาหากิน ซึ่งแสดงถึงการดำรงชีวิตของคนในอดีตกาล

ข้อมูลสภาพทั่วไป

เดิมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อมีลักษณะเป็นไร่นา แต่ปัจจุบันพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม พาณิชยการและที่อยู่อาศัย ส่งผลให้การประกอบอาชีพของประชากรเปลี่ยนแปลงไป โดยอาชีพหลักของประชากรในเขตเทศบาลมีดังนี้

การประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ : ในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อมีการอยู่อาศัยของประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นประชากรที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยประชากรเหล่านี้จะทำการเช่าบ้าน ห้องแถว หรือหอพัก เพื่ออยู่อาศัย ประชากรในพื้นที่ที่มีที่ดินหรืออาคารอยู่ก็พัฒนาพื้นที่ของตนเพื่อให้ผู้อื่นเช่าอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม
พาณิชยกรรม : เนื่องด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชน ประชากรในพื้นที่ได้มีการเปิดร้านค้าขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ริมถนนดอนหัวฬ่อ-คลองสัตตพงศ์ อีกทั้งยังมีศูนย์การค้าโรงบินสัน สาขาชลบุรีอยู่ในพื้นที่อีกด้วย
การบริการ : เช่น รถรับจ้าง ซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ บริการทำความสะอาด
แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม : ในจำนวนนี้รวมไปถึงประชากรแฝงจากต่างพื้นที่ และแรงงานต่างด้าว

อาชีพประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ

ประเภท จำนวนร้อยละ
รับจ้าง 40
ค้าขาย 25
ธุรกิจส่วนตัว 20
เกษตรกรรม 5
อื่นๆ 10

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประเภทธุรกิจ จำนวน/แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม 185 *ไม่รวมกำลังก่อสร้าง
ธุรกิจบ้านจัดสรร 23
สถานีบริการน้ำมัน 2
โรงงานผสมอาหารสัตว์ 1
ธนาคาร 7
ร้านสะดวกซื้อ 16
โรงแรม 4
อพาร์ทเม้นต์ 77
ตลาด 4
* การเกษตรกรรม ปัจจุบันพื้นที่เกษตรกรรมในเขตตำบลดอนหัวฬ่อ ได้เปลี่ยนเป็นสถานที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพรับจ้าง
พื้นที่อาณาเขตการปกครอง เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

พื้นที่อาณาเขตการปกครอง เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

พื้นที่อาณาเขตการปกครอง

สถานที่ตั้ง เลขที่ 49 หมู่ที่ 6 ถนน รพช. ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อมีพื้นที่ทั้งหมด 18.50 ตารางกิโลเมตร (11,562.5 ไร่) มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังนี้

ทิศเหนือ : มีแนวเขตติด องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง
ทิศใต้ : มีแนวเขตติด เทศบาลตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี
ทิศตะวันออก : มีแนวเขตติด เทศบาลตำบลหนองตำลึง และองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ อำเภอพานทอง
ทิศตะวันตก : มีแนวเขตติด เทศบาลตำบลคลองตำหรุ เทศบาลตำบลหนองไม้แดง และเทศบาลตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อมีพื้นที่ครอบคลุม ดังนี้
ตำบลดอนหัวฬ่อ 1 ตำบล 7 หมู่บ้าน 8 ชุมชน
1. หมู่ที่ 1 บ้านชากสมอ
2. หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่กลางดอนก
3. หมู่ที่ 3 บ้านหนองกงฉากก
4. หมู่ที่ 4 บ้านดอนบนก
5. หมู่ที่ 5 บ้านดอนหัวฬ่อก
6. หมู่ที่ 6 บ้านดอนล่างก
7. หมู่ที่ 7 บ้านมาบสามเกลียว

ชุมชนจำนวน 8 ชุมชน
1. ชุมชนที่ 1 สุขใจวิลล่า 1
2. ชุมชนที่ 2 บ้านชากสมอ
3. ชุมชนที่ 3 บ้านหนองไผ่กลางดอน
4. ชุมชนที่ 4 บ้านหนองกงฉาก
5. ชุมชนที่ 5 บ้านดอนบน
6. ชุมชนที่ 6 บ้านดอนหัวฬ่อ
7.ชุมชนที่ 7 บ้านดอนล่าง
8. ชุมชนที่ 8 บ้านมาบสามเกลียว

ข้อมูลประชากร

จากข้อมูลของกรมการปกครอง ประชากรในปลายปี พ.ศ. 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 11,779 คน แบ่งเป็นชาย 5,779 คน และเป็นหญิง 6,000 คน มีจำนวนบ้านทั้งหมด 12,622 หลัง มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 636 คนต่อตารางกิโลเมตร สามารถแยกออกเป็นพื้นที่ได้ดังนี้

หมู่ จำนวนประชากร/คน จำนวนบ้าน/หลัง
ชาย หญิง รวม
1 2,011 1,978 3,989 2,479
2 545 568 1,113 1,159
3 774 830 1,604 1,355
4 960 1,032 1,992 2,775
5 816 888 1,704 2,565
6 269 264 553 1,428
7 404 440 844 861
รวม 5,779 6,000 11,799 12,622