ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

หากท่านพบเห็นการทุจริต และประพฤติมิชอบการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยช่องทางการร้องเรียนนี้

วิธีการใช้งานระบบการให้บริการ มีดังนี้
1.กรอกข้อมูลที่แท้จริงให้ครบถ้วน
2.แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
3.ตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันข้อมูล
4.กด "ยืนยันข้อมูล"
5.ข้อมูลของท่านถูกจัดส่งของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับ