โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร
 • นายกเทศมนตรี
  • รองนายกเทศมนตรี (1)
   • เลขานุการนายกเทศมนตรี
   • ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  • รองนายกเทศมนตรี (2)
 • ปลัดเทศบาล
  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
   • รองปลัดเทศบาล
    (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
    • สำนักปลัดเทศบาล
     หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
     (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
     • 1. ฝ่ายอำนวยการ
      - งานนิติการ
      - งานการพาณิชย์
      - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
      - งานนิติกรรมสัญญา
      2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
      - งานธุรการ/สารบรรณ
      - งานเลขานุการผู้บริหาร - งานรัฐพิธี
      - งานงบประมาณ การเงิน - การบัญชี
      - งานพัสดุ - ครุภัณฑ์
      - งานกิจการสภาท้องถิ่น
      - งานการเลือกตั้ง
      3. ฝ่ายปกครอง
      - งานเทศกิจ
      - งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
      - งานจราจร
      - งานทะเบียนราษฎร
      - งานบัตรประจำตัวประชาชน
      4. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      - งานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      - งานดับเพลิงและกู้ภัย
    • กองคลัง
     ผู้อำนวยการกองคลัง
     (นักบริหารงานกองคลัง ระดับกลาง)
     • 1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
      - งานบริหารงานทั่วไป
      - งานการเงิน
      - งานบัญชี
      - งานระเบียบการคลัง
      - งานสถิติการคลัง
      2. ฝ่ายพัฒนารายได้
      - งานพัฒนารายได้
      - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
      - งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้
      3. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - งานแผนที่ภาษี
      - งานทะเบียนทรัพย์สิน
      - งานบริการข้อมูล
      4. ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
      - งานจัดหาพัสดุ
      - งานทะเบียนพัสดุ
    • กองช่าง
     ผู้อำนวยการกองช่าง
     (นักบริหารงานกองช่าง ระดับกลาง)
     • 1. ฝ่ายการโยธา
      - งานสาธารณูปโภค
      - งานสวนสาธารณะ
      - งานศูนย์เครื่องจักรกล
      - งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
      2. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
      - งานวิศวกรรม
      - งานสถาปัตยกรรม
      - งานผังเมือง
      3. งานบริหารงานทั่วไป
      - งานธุรการ/สารบรรณ
      - งานแผนและวิชาการ
      - งานการเงินและบัญชี
      - งานพัสดุและทรัพย์สิน
    • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
     (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง)
     • 1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
      - งานบริหารงานทั่วไป
      - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
      - งานวางแผนและวิชาการ
      - งานคุ้มครองผู้บริโภค
      2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
      - งานเผยแพร่และฝึกอบรม
      - งานส่งเสริมสุขภาพ
      - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
      - งานสัตวแพทย์
      - งานศูนย์บริการสาธารณสุข
      3. ฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
      - งานรักษาความสะอาด ถนน ทางและที่สาธารณะ
      - งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    • กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
     ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
     (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
     • 1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
      - งานจัดทำงบประมาณ
      - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
      2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
      - งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูล
      - งานประชาสัมพันธ์
    • กองการศึกษา
     ผู้อำนวยการกองการศึกษา
     (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
     • 1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
      - งานบริหารงานทั่วไป
      - งานแผนงานและโครงการ
      - งานงบประมาณ
      - งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
      - งานการศึกษาปฐมวัย
      2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      - งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
      - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
      - งานกิจการศาสนา
      - งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
      - งานกีฬาและนันทนาการ
      - งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
      - งานสถานศึกษา (โรงเรียน)
    • กองสวัสดิการสังคม
     ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
     (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
     • 1. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
      - งานบริหารงานทั่วไป
      - งานพัฒนาชุมชน
      - งานส่งเสริมกิจการชุมชน
      - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
      2. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
      - งานสังคมสงเคราะห์
      - งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
      - งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
    • กองการเจ้าหน้าที่
     ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
     (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
     • 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
      - งานธุรการ
      - งานการเจ้าหน้าที่
      2. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
      - งานพัฒนาบุคลากร
      - งานวางแผนอัตรากำลัง
   • รองปลัดเทศบาล
    (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
  • หน่วยตรวจสอบภายใน