คณะผู้บริหาร

นายไมตรี ประเสริฐ
นายไมตรี ประเสริฐ
นายกเทศมนตรี
โทร. 083 606 1919
นายภักดี หอมเสียง
นายภักดี หอมเสียง
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 081 305 1555
นางสาวสุพิชฌาย์ ปานผดุง
นางสาวสุพิชฌาย์ ปานผดุง
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 091 791 2999
นายพสิษฐ์ เชื่อมเจริญพรกุล
นายพสิษฐ์ เชื่อมเจริญพรกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร. 089 529 9164
นางสมพิศ สุดสงวน
นางสมพิศ สุดสงวน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 095 856 4288