หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน

  • กองการศึกษา โทร. 0-3819-3115-20 ต่อ 5202
  • กองคลัง โทร. 0-3819-3115-20 ต่อ 2106
  • กองช่าง โทร. 0-3819-3115-20 ต่อ 5101
  • กองสวัสดิการสังคม โทร. 0-3819-3115-20 ต่อ 3203
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 0-3819-3115-20 ต่อ 3105
  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 0-3844-0191
  • งานเทศกิจ โทร. 0-3819-3115-20 ต่อ 4103
  • ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โทร. 0-3819-3115-20 ต่อ 2202 - 2204
  • สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ โทร. 0-3819-3115-20
  • สำนักปลัดเทศบาล โทร. 0-3819-3115-20 ต่อ 4111